Science

Science

Science

Niu, Tianye

Niu, Tianye

牛田野

Institute of Biomedical Engineering

Senior Principal Investigator

Timeline

 • 2021-Present

  Shenzhen Bay Laboratory         Senior Principal Investigator

 • 2019

  Georgia Institute of Technology         Associate Professor

 • 2003-2008

  University of science and technology of China         Doctor

 • 1999-2003

  University of science and technology of China         Bachelor

Research Areas


Medical physics and medical engineeringHonors


• 2017,Physics in Medicine and Biology, Outstanding Reviewer Awards Selected Publications


[1] Ke Nie; Liming Shi; Qin Chen; Xi Hu; Salma K Jabbour; Ning Yue; Tianye Niu*; Xiaonan Sun*; Rectal Cancer: Assessment of Neoadjuvant Chemoradiation Outcome based on Radiomics of Multiparametric MRI, Clinical Cancer Research, 2016, 22(21): 5256-5264. Q1.

[2] Yi Xue; Yangkang Jiang; Chunlin Yang; Qihui Lyu; Jing Wang; Chen Luo; Luhan Zhang; Catherine Desrosiers; Kun Feng; Xiaonan Sun; Xiuhua Hu; Ke Sheng; Tianye Niu*; Accurate Multi-Material Decomposition in Dual-Energy CT: A Phantom Study, IEEE Transactions on Computational Imaging, 2019, 5(4): 515-529. Q1.

[3] Wei Zhao; Dengwang Li; Kai Niu; Wenjian Qin; Hao Peng*; Tianye Niu*; Robust beam hardening artifacts reduction for computed tomography (CT) using spectrum modeling, IEEE Transactions on Computational Imaging, 2019, 5(2): 333-342. Q1.

[4] Wenjie Liang#; Pengfei Yang#; Rui Huang; Lei Xu; Jiawei Wang; Weihai Liu; Lele Zhang; Dalong Wan; Qiang Huang; Yao Lu; Yu Kuang*; Tianye Niu*; A Combined Nomogram Model to Preoperatively Predict Histologic Grade in Pancreatic Neuroendocrine Tumors, Clinical Cancer Research, 2019, 25(2): 584-594. Q1.